Životopis

Ivica Jurić, rodio se 29. lipnja 1978. godine u Splitu od oca Jakova i majke Anđelije  r. Moro. Osnovnu školu pohađao je u Crivacu (1985.-1989.),  zatim u Vrbi (1989.-1992.) i Sinju (1992.-1993.) godine. Nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja upisao je Franjevačku klasičnu Gimnaziju u Sinju, gdje je i maturirao 1997. godine. Kao svećenički (franjevački) kandidat nakon Gimnazije, po uhodanom rasporedu franjevačke formacije, godinu dana (šk. god. 1997/98.) proveo je kao novak u novicijatu na otočiću Visovcu na rijeci Krki. Nakon završenog novicijata 1998. godine upisao se na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, točnije na afilirani filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, te nakon njezinog preseljenja u Split i ujedinjavanja s Teologijom u Splitu, studij je nastavio na novonastalom Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, gdje je i diplomirao 2003. godine. U diplomskom radu pod naslovom Crkva pred izazovom novih religioznih pokreta istražuje obilježja nove religioznosti te predlaže neke smjernice za plodonosnije poslanje Crkve u novim okolnostima.

Nakon završenog studija i svećeničkog ređenja na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (26. lipnja 2004. godine) kao svećenik (župni vikar) pastoralno je djelovao dvije godine na župi u Zagrebu (župa Majke Božje Lurdske na Kvatriću), a zatim i dvije godine u Splitu (župa Gospe od Zdravlja na Dobrom). Osim pastoralnog rada na župi i rada s mladima (Franjevačka mladež – FRAMA) radio je i kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu dvije godine.

Nakon četverogodišnjeg pastoralnog iskustva 2008. godine u Rimu je upisao poslijediplomski studij pastoralne teologije, na Papinskom lateranskom sveučilištu (Pontificia Universitas Lateranensis) pri Papinskom pastoralnom institutu (Pontificio istituto pastorale) „Redemptor hominis“. Nakon dvije godine studija magistrirao je 13. listopada 2010. na temu Per una nuova evangelizzazione degli adulti, Il compito prioritario della pastorale parrocchiale in Croazia (Nova evangelizacija za odrasle, Prioritetna zadaća župnog pastorala u Hrvatskoj), a doktorsku disertaciju obranio je 13. listopada 2016. na istome Sveučilištu, pri istom Pastoralnom institutu te postigao akademski naslov doktora teologije sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu jeziku (estratto) pod naslovom Movimenti e «nuove comunità» nelle parrocchie secondo le prospettive di Redemptoris missio. Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia), (Pokreti i „nove zajednice“u župama prema perspektivama “Redemptoris missio“, Nove crkvene skupine i njihov misionarski doprinos župnom pastoralu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji), Pontificia Universitas Lateranensis,  Rim, 2017.

Godine 2014. vratio se s postdiplomskog studija u Split gdje je godinu dana vršio službu domagistra a zatim i četiri godine  službu magistra franjevačkih bogoslova provincije Presvetog Otkupitelja. Od akademske godine 2015./2016. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilištu u Splitu predmete iz pastoralne teologije. Pastoralna teologija predstavlja specifično područje njegova znanstvenog istraživanja. Autor je više knjiga te desetak znanstvenih i znanstveno-stručnih radova (Bibliografija) iz područja pastoralne teologije.

U zvanje asistenta izabran je 14. prosinca 2015., u zvanje poslijedoktoranda 1. studenoga 2018., a u zvanje docenta 20. siječnja 2023. Član je znanstvenog vijeća liturgijsko-pastoralne revije „Služba Božja“ te više vijeća i povjerenstava Splitsko-makarske nadbiskupije, Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.